مدیریت منابع انسانی الکترونیک؛ چالش ها و فرصت ها

    نقش فناوری اطلاعات و تاثیر آن بر فعالیت های سازمانی، ابعاد جدیدی از تحول را پدید آورده و میتوان مدیریت منابع انسانی الکترونیک را یکی از دستاوردهای آن دانست. کاربرد تکنولوژی اطلاعات در حوزه سازمان و مدیریت منجر به تغییرات قابل توجهی شده است به طوری که تحقیقات صورت گرفته از مدیران منابع انسانی نشان می‌دهد که مدیریت منابع انسانی الکترونیکی، علاوه بر بهبود اثربخشی فعالیت های مدیریت منابع انسانی، منجر به همسوسازی اهداف استراتژیک سازمانی با مدیریت منابع انسانی گردیده است. در واقع میتوان اینگونه بیان نمود که مدیریت منابع انسانی الکترونیکی تکامل یافته سیستم اطلاعاتی منابع انسانی است که علاوه بر انجام و اجرای وظایف سنتی مدیریت منابع انسانی، عهده دار وظایف استراتژیک آن نیز هست. در دیدی جامع تر میتوان سیستم اطلاعاتی منابع انسانی را در خدمت مدیریت منابع انسانی الکترونیک عنوان نمود.

  تاریخ ثبت : 1397/01/09
 خردمند
 813
  دیدگاه کاربران