بررسی مکانی و زمانی، علل و راه حلهای مدیریت پدیده بالاآمدن سطح آب زیرزمینی در شهر مشهد

توسعه شهرنشینی و افزایش تراکم جمعیتی شهرها در مناطق خشک با ایجاد زمینه برای تغذیه آبخوان اغلب باعث افزایش سطح آب زیرزمینی نسبت به قبل از توسعه شهر میشود. طی سالهای اخیر با گسترش شهر مشهد و افزایش نیاز آبی این کلان شهر، حجم زیادی آب از محدوده های اطراف و حوضه های آبریز مجاور به این شهر انتقال داده شده است. با ورود این آب، بخش زیادی از چاه های شرب واقع در محدوده شهر نیز از مدار بهره برداری خارج شده اند. لذا با تغذیه حجم زیادی آب در وسعت محدودی از آبخوان (سطح شهر مشهد) تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی، آمار ماهانه 68 پیزومتر در محدوده مطالعاتی مشهد-چناران از سال 1363 تا 1394 و همچنین 94 حلقه چاه مشاهده ای در سطح شهر مشهد طی یازده نوبت از آذر ماه 1392 تا آذر ماه 1394 جمع آوری و سازماندهی شده، سپس نقشه های خطوط همسطح آب زیرزمینی تهیه شده است.
نتایج حاکی از افزایش موضعی سطح آب زیرزمینی در محدوده شهر مشهد میباشد. علت اصلی این پدیده انتقال آب بین حوضه ای به شهر مشهد و کاهش برداشت از چاه های سطح شهر شناخته شد.

  تاریخ ثبت : 1396/11/23
 خردمند
 872
  دیدگاه کاربران