استفاده از ادوات نوین الکترونیکی به منظور پایش منابع آب: تجربیات، چالشها و پیشنهادها

جمع آوری و ذخیره سازی داده های منابع آب از طریق ادوات الکترونیک علاوه بر اینکه میتواند بر خط بودن داده ها را با دقت مناسب حاصل کند،
پیوستگی آنها را در بازه های زمانی مناسب در اختیار قرار میدهد و در دراز مدت باعث صرفه جویی قابل توجهی در هزینه پایش کمی و کیفی
منابع آب میگردد. با این حال تجربه چندین ساله نشان میدهد که کارایی این ادوات در دفاترمطالعات پایه منابع آب شرکتهای آب منطقه ای از
آنچه که باید، فاصله قابل توجهی دارد. در مطالعه حاضر با گردآوری نظرات و تجربیات بیش از 25 شرکت آب منطقه ای سطح کشور معضلات و
چالشهای موجود در این زمینه و همچنین پیشنهادهای برای بهبود شرایط به بحث گذاشته شده است.

  تاریخ ثبت : 1396/11/23
 خردمند
 902
  دیدگاه کاربران