چهارشنبه, 2 آبان 1397

1395

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ثبت نام و ادامه تحصیل کارمندان دستگاه های اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور 1395/05/28
  استعلامات مشمولین لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری پیرامون استعلامات مشمولین لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و... سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1395/05/16

1394

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نحوه ارتقا رتبه خبره و عالی نیروی انسانی 1394/07/20

1380

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380/11/27

1358

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358/09/12

1345

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون استخدام کشوری 1345/03/31