چهارشنبه, 1 خرداد 1398

1395

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  ثبت نام و ادامه تحصیل کارمندان دستگاه های اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور 1395/05/28
  استعلامات مشمولین لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری پیرامون استعلامات مشمولین لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و... سازمان مدیریت و برنامه ریزی 1395/05/16

1394

سرمایه گذاری

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آئین نامه اجرایی بند ز تبصره 6 قانون بودجه 94 موضوع اوراق مشارکت سرمایه گذاری 14588 1394/02/09
  آئین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه 94 موضوع اسناد خزانه اسلامی سرمایه گذاری 14247 1394/04/08
  نحوه ارتقا رتبه خبره و عالی نیروی انسانی 1394/07/20
  دستورالعمل تهیه بیلان دستورالعمل تهیه بیلان 1394/08/12
  متصدیان هواشناسی 1394/08/20

1393

1391

آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  مبانی قانونی تعرفه مبانی قانونی تعیین تعرفه های آب و خدمات شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 1391/07/01

1390

سرمایه گذاری

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی سرمایه گذاری 1390/05/13

1389

آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری 1389/04/23

1388

مالی و محاسباتی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  هدفمندی یارانه ها قوانین مالی و محاسباتی 1388/10/15

1385

سرمایه گذاری

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آیین نامه اجرایی ماده 2 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت سرمایه گذاری 89160 1385/07/26

1380

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1380/11/27

1379

1361

آب

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب 1361/12/16

1358

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1358/09/12

1345

منابع انسانی

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون استخدام کشوری 1345/03/31