دوشنبه, 30 مهر 1397

ایران کشوری خشک و نیمه خشک ،با میانگین بارش سالانه 222 میلی متر در سال و همراه با عدم توازن در توزیع منابع آبی و بارندگی میباشد. با این وجود قسمت هایی از کشور مخصوصا دامنه های زاگرس و البرز مناطقی مستعد برای تامین برق کشور می باشند. از طرفی محدودیت برق رسانی به روستاها به دلیل دور بودن از شبکه برق سراسری و همچنین صعب العبور بودن مسیر ها برای رسانیدن برق به مناطق ، مسئولین
واندیشمندان را بر این داشته است تا بتوان از انرژی حاصل از رودخانه ها برای تولید برق در مناطق روستایی استفاده نمود . با توجه به آمارهای موجود از استان خراسان رضوی ، پتانسیل نصب نیروگاه برقابی کوچک بر روی رودخانه زنگلانلو بررسی شد و باتوجه به اینکه این رودخانه دارای دبی متوسط 2 مترمکعب بر ثانیه می باشد، نیروگاه بررسی شده جزو نیروگاه های کوچک قرار میگیرد. پیشنهاد میشود که نصب نیروگاههای برقابی
در رودخانه هایی انجام گیرد که دبی متوسط آنها بیشتر از 4 متر مکعب بر ثانیه باشد ، تا بتوان از لحاظ اقتصادی توجیهی برای آن داشت.

   تاریخ ثبت: 1396/04/18 | تعداد بازدید:164 |متن کامل |
دیدگاه کاربران