دوشنبه, 30 مهر 1397

در حالیکه کمبود آب در بسیاری از شهر های بزرگ وجود دارد و نرخ بالای شهری شدن باعث فشار بر منابع آبی می شود، افزایش سطوح نفوذ ناپذیر نیز رخدادهای سیل را افزایش میدهد. چالش کمبود آب و خطر سیل در مناطق خشک و نیمه خشک نشان می دهد که مدیریت سنتی رواناب سطحی در شهر ها باید عوض شود . شهر نیشابور دارای اقلیم نیمه خشک بوده وبا توجه به جمعیت روبه رشد، وقوع مشکلات ناشی از جریان هرزآبها در سطح شهر و اضافه برداشتها از منابع آب زیرزمینی ،این شهر برای مطالعه موردی انتخاب شد. در این تحقیق سعی شده است تا پس از ترسیم مدل مفهومی مدیریت رواناب سطحی در شهر نیشابور و شناسایی روش های مدیریت رواناب سطحی در شهرها، روش های مناسب برای این شهر انتخاب شده و نحوه اولویت بندی آن ها با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره شرح داده شود.

   تاریخ ثبت: 1395/03/03 | تعداد بازدید:396 |متن کامل |
دیدگاه کاربران