دوشنبه, 30 مهر 1397

غالب مراکز جمعیتی مناطق خشک و نیمهخشک در معرض روانابهای حاصل از تمرکز و جاری شدن آب بارندگی در

43 کیلومتر مربع در دامنه جنوبی بینالود قرار گرفته است. / خیابانهای شهر میباشند. شهر نیشابور با مساحت 98

هدف از این تحقیق برآورد تاثیر روشهای نوین مدیریت رواناب سطحی در کاهش خسارات ناشی از گسترش

روانابهای شهری و همچنین کاهش فشار بر منابع آب نیشابور میباشد. در این مطالعه پس از شناسایی روشهای

قابل اجرای مدیریت رواناب سطحی، به مکانیابی آنها در سطح شهر پرداخته شده است. سپس پارامترهای

هیدروگراف مثلثی SCS تعیین و هیدروگراف جریان خروجی شهر ترسیم شده است. در این تحقیق تاثیر هر کدام از

راهکارهای در نظر گرفته شده با توجه به ظرفیت نگهداری رواناب سطحی و ظرفیت نفوذ هر یک در کاهش حجم

رواناب تولیدی از شهر محاسبه شده است. نتایج نشان میدهد که از حدود 34 هزار مترمکعب رواناب تولیدی در

14 هزار مترمکعب از آن را میتوان با راهکارهای پیشنهاد شده کاهش / 4 درصد یعنی حدودا 4 / شهر تنها حدود 4

داد. بدیهی است درصورت آشنایی بیشتر مسئولان و مردم با راهکارهای پیشنهادی و در نتیجه افزایش سطح اجرای

اینگونه اقدامات در کل شهر مشکلات ناشی از آبگرفتگی معابر شهری و در عین حال کمبود منابع آب در این

شهرستان کاهش خواهد یافت.

   تاریخ ثبت: 1395/03/03 | تعداد بازدید:313 |متن کامل |
دیدگاه کاربران