دوشنبه, 30 مهر 1397

با توجه به وضعیت بحرانی آب در اکثر استانهای کشور و افت سطح آب زیرزمینی و کسری حجم مخزن اجرای فعالیتهایی که از این منابع ارزشمند و استراتژیک حفاظت نماید یک امری ضروری است لذا علاج بخشی دشتهای بحرانی که با افت مداوم سطح آب زیرزمینی مواجه هستند جز با تعدیل حجم بهره برداری از منابع آب و به ویژه چاههای کشاورزی امکان پذیر نیست در این راستا هیچ یک از راهکارهای مدیریتی موجود برای وصول به تعدیل بهره برداری به تنهایی ضامن پایداری شرایط تعدیل نیست به عنوان مثال اخذ خسارت اضافه برداشت درمیان مدت منجر به افزایش قیمت آب و سازگاری بهره برداران با پرداخت هزینه می گردد .همچنین تلاش برای کاهش بهره برداری از طریق قطع برق با استفاده از کنتورهای هوشمند نیز چندان اجرایی نبوده است بدین جهت ارائه راهکاری برای تعدیل بهره برداری از چاهها به نحوی که ضامن پایداری سیستم باشد ضروری به نظر می رسد. لذا استان خراسان رضوی به عنوان استان پایلوت درسطح کشور نسبت به نصب کنتورها اقدام نموده وبه دنبال آن با مانیتورینگ و ایجاد مدیریت مشارکتی به مهم دست خواهد یافت.

   تاریخ ثبت: 1395/02/19 | تعداد بازدید:364 |متن کامل |
دیدگاه کاربران