دوشنبه, 30 مهر 1397

به دلیل شرایط خاص اقلیمی استان خراسان رضوی که از مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود بارندگی های فراوان مشابه مناطق مرطوب کشور در این استان وجود نداشته که این امر باعث می شود تا رودخانه های زیاد و پرآبی نیز در استان موجود نباشد.بنابراین بخش عمده ای از نیاز آبی ( بیش از 75 درصد ) مصارف مختلف از طریق منابع آب زیرزمینی تامین می شود. از اینرو به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی سطح آب اغلب محدوده های مطالعاتی استان طی سالهای گذشته افت نموده که این امر سبب کسری مخزن و کاهش کیفیت آبخوان ها گردیده است. به منظور جلوگیری از افت مستمر سطح آب زیرزمینی وجبران بخشی از کسری مخزن دشت ها و نیز بهبود کیفیت آب زیرزمینی طرح تعادل بخشی ، تغذیه مصنوعی و پخش سیل مطرح و اجرای آن از سال 84 آغاز گردید. در طرح مذکور با اجرای پروژه های سازه ای و غیر سازه ای سعی می شود تا نسبت به بهبود کمی و کیفی آبخوان اقدامات مطلوبی صورت گردید. در واقع پروژه های طرح تعادل بخشی مشتمل بر دو بخش عمده هستند بخش اول تزریق و تغذیه مستقیم آب به سفره های آب زیرزمینی از طریق اجرای پروژه های سازه ای و بخش دوم مدیریت بهره برداری. یکی از این پروژه ها ، پروژه تعادل بخشی و تغذیه مصنوعی دشت نریمانی می باشد که با انجام تغذیه مصنوعی از طریق احداث 4 حلقه چاه تغذیه و جایگزینی آب برای 6 حلقه چاه بهره برداری در دشت ممنوعه نریمانی و با استفاده از آب مازاد خط انتقال آب سد دوستی صورت پذیرفته و عملکرد این پروژه پس از بررسی فنی اثر بخش ارزیابی شد. در این گزارش عملکرد پروژه تشریح و تزریق آب و اثرات آن بر کمیت آبخوان و همچنین تاثیر آن در کیفیت خاک منطقه و بهبود وضعیت کشاورزی پس از اجرا و بهره برداری از پروژه بطور مفصل توضیح داده شده است . امید است با همت مضاعف از طریق افزایش تغذیه منابع آب زیرزمینی و کاهش تخلیه از آنها تعاد سفره ها را برقرار و در جهت نجات آب استان کوشش مضاعف نمائیم.

   تاریخ ثبت: 1395/02/19 | تعداد بازدید:347 |متن کامل |
دیدگاه کاربران