Tuesday, 3 Mehr 1397

 

Cat Name : دفتر قراردادها و خدمات طرح ها

Doc NumSubjecttypepublisherSend FateVisit Count 
آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک)A single-stage Tenderمدیریت قراردادها91

Show Details

Submit Date: 2018-09-04

visit:91

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایانA single-stage Tenderمدیریت قراردادها81

Show Details

Submit Date: 2018-09-04

visit:81

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهدA single-stage Tenderمدیریت قراردادها71

Show Details

Submit Date: 2018-09-04

visit:71

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضویA single-stage Tenderامور تدارکات وخدمات پشتیبانی2018-06-27 58

Show Details

Submit Date: 2018-06-20

visit:58

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد_INQUIRYمدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی279

Show Details

Submit Date: 2018-06-10

visit:279

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزیAssessmentمدیریت قراردادها2018-05-15 389

Show Details

Submit Date: 2018-04-25

visit:389

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده)_INQUIRYمدیریت قراردادها2018-06-02 351

Show Details

Submit Date: 2018-04-25

visit:351

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابل_INQUIRYمدیریت قراردادها2018-05-06 325

Show Details

Submit Date: 2018-04-25

visit:325

عملیات ساماندهی رودخانه هریرود در محدوده روستای نوروز آباد - فاز 1A single-stage Tenderمدیریت قراردادها781

Show Details

Submit Date: 2017-12-03

visit:781

احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهدA single-stage Tenderمدیریت قراردادها878

Show Details

Submit Date: 2017-11-26

visit:878

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A و B)A single-stage Tenderمدیریت قراردادها729

Show Details

Submit Date: 2017-11-26

visit:729

96-3فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح دارای گواهی صلاحیت ارجاع کارAssessmentمدیریت قراردادها994

Show Details

Submit Date: 2017-10-09

visit:994

عملیات تکمیلی انتقال آب از بند انحرافی تا مخزن سد ابیورد (زنگلانلو) شهرستان درگزA single-stage Tenderمدیریت قراردادها2017-02-27 1041

Show Details

Submit Date: 2017-08-21

visit:1041

خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار شهرستان نیشابورA single-stage Tenderمدیریت قراردادها1025

Show Details

Submit Date: 2017-08-21

visit:1025

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A)A single-stage Tenderمدیریت قراردادها927

Show Details

Submit Date: 2017-08-21

visit:927

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (B)A single-stage Tenderمدیریت قراردادها914

Show Details

Submit Date: 2017-08-21

visit:914

انجام خدمات کنترل ونظارت منابع آب در سطح استان خراسان رضویTwo single-stage Tenderامور تدارکات وخدمات پشتیبانی1058

Show Details

Submit Date: 2017-08-09

visit:1058

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در طرح‌های مهم آبی استان Assessmentدفتر قراردادها1235

Show Details

Submit Date: 2017-07-24

visit:1235

مزایده فروش15 دستگاه خودرو سبکA single-stage bidامور تدارکات و خدمات پشتیبانی2016-10-15 1754

Show Details

Submit Date: 2016-09-25

visit:1754

مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت آب منطقه ای خراسان رضویA single-stage Tenderامورتدارکات و خدمات پشتیبانی2016-08-06 1434

Show Details

Submit Date: 2016-07-23

visit:1434

« 1 2 3 4 ... 5 14 » Page: