Tuesday, 20 Azar 1397

 

Cat Name : دفتر قراردادها و خدمات طرح ها

Doc NumSubjecttypepublisherSend FateVisit Count 
تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان خراسان رضویA single-stage Tenderمدیریت قرادادها87

Show Details

Submit Date: 2018-11-13

visit:87

آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک)A single-stage Tenderمدیریت قراردادها283

Show Details

Submit Date: 2018-09-04

visit:283

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایانA single-stage Tenderمدیریت قراردادها245

Show Details

Submit Date: 2018-09-04

visit:245

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهدA single-stage Tenderمدیریت قراردادها233

Show Details

Submit Date: 2018-09-04

visit:233

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضویA single-stage Tenderامور تدارکات وخدمات پشتیبانی2018-06-27 205

Show Details

Submit Date: 2018-06-20

visit:205

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهدمدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی422

Show Details

Submit Date: 2018-06-10

visit:422

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزیAssessmentمدیریت قراردادها2018-05-15 533

Show Details

Submit Date: 2018-04-25

visit:533

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده)مدیریت قراردادها2018-06-02 500

Show Details

Submit Date: 2018-04-25

visit:500

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابلمدیریت قراردادها2018-05-06 475

Show Details

Submit Date: 2018-04-25

visit:475

عملیات ساماندهی رودخانه هریرود در محدوده روستای نوروز آباد - فاز 1A single-stage Tenderمدیریت قراردادها919

Show Details

Submit Date: 2017-12-03

visit:919

احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهدA single-stage Tenderمدیریت قراردادها1048

Show Details

Submit Date: 2017-11-26

visit:1048

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A و B)A single-stage Tenderمدیریت قراردادها884

Show Details

Submit Date: 2017-11-26

visit:884

96-3فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح دارای گواهی صلاحیت ارجاع کارAssessmentمدیریت قراردادها1153

Show Details

Submit Date: 2017-10-09

visit:1153

عملیات تکمیلی انتقال آب از بند انحرافی تا مخزن سد ابیورد (زنگلانلو) شهرستان درگزA single-stage Tenderمدیریت قراردادها2017-02-27 1194

Show Details

Submit Date: 2017-08-21

visit:1194

خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار شهرستان نیشابورA single-stage Tenderمدیریت قراردادها1178

Show Details

Submit Date: 2017-08-21

visit:1178

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A)A single-stage Tenderمدیریت قراردادها1086

Show Details

Submit Date: 2017-08-21

visit:1086

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (B)A single-stage Tenderمدیریت قراردادها1062

Show Details

Submit Date: 2017-08-21

visit:1062

انجام خدمات کنترل ونظارت منابع آب در سطح استان خراسان رضویTwo single-stage Tenderامور تدارکات وخدمات پشتیبانی1212

Show Details

Submit Date: 2017-08-09

visit:1212

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در طرح‌های مهم آبی استان Assessmentدفتر قراردادها1396

Show Details

Submit Date: 2017-07-24

visit:1396

مزایده فروش15 دستگاه خودرو سبکA single-stage bidامور تدارکات و خدمات پشتیبانی2016-10-15 1904

Show Details

Submit Date: 2016-09-25

visit:1904

« 1 2 3 4 ... 5 14 » Page: