Monday, 4 Tir 1397

 

Cat Name : دفتر قراردادها و خدمات طرح ها

Doc NumSubjecttypepublisherSend FateVisit Count 
واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد_INQUIRYمدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی60

Show Details

Submit Date: 2018-06-10

visit:60

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزیAssessmentمدیریت قراردادها2018-05-15 193

Show Details

Submit Date: 2018-04-25

visit:193

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده)_INQUIRYمدیریت قراردادها2018-06-02 155

Show Details

Submit Date: 2018-04-25

visit:155

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابل_INQUIRYمدیریت قراردادها2018-05-06 141

Show Details

Submit Date: 2018-04-25

visit:141

عملیات ساماندهی رودخانه هریرود در محدوده روستای نوروز آباد - فاز 1A single-stage Tenderمدیریت قراردادها588

Show Details

Submit Date: 2017-12-03

visit:588

احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهدA single-stage Tenderمدیریت قراردادها665

Show Details

Submit Date: 2017-11-26

visit:665

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A و B)A single-stage Tenderمدیریت قراردادها520

Show Details

Submit Date: 2017-11-26

visit:520

96-3فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح دارای گواهی صلاحیت ارجاع کارAssessmentمدیریت قراردادها796

Show Details

Submit Date: 2017-10-09

visit:796

عملیات تکمیلی انتقال آب از بند انحرافی تا مخزن سد ابیورد (زنگلانلو) شهرستان درگزA single-stage Tenderمدیریت قراردادها2017-02-27 843

Show Details

Submit Date: 2017-08-21

visit:843

خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار شهرستان نیشابورA single-stage Tenderمدیریت قراردادها825

Show Details

Submit Date: 2017-08-21

visit:825

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A)A single-stage Tenderمدیریت قراردادها737

Show Details

Submit Date: 2017-08-21

visit:737

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (B)A single-stage Tenderمدیریت قراردادها719

Show Details

Submit Date: 2017-08-21

visit:719

انجام خدمات کنترل ونظارت منابع آب در سطح استان خراسان رضویTwo single-stage Tenderامور تدارکات وخدمات پشتیبانی859

Show Details

Submit Date: 2017-08-09

visit:859

آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار در طرح‌های مهم آبی استان Assessmentدفتر قراردادها1029

Show Details

Submit Date: 2017-07-24

visit:1029

مزایده فروش15 دستگاه خودرو سبکA single-stage bidامور تدارکات و خدمات پشتیبانی2016-10-15 1548

Show Details

Submit Date: 2016-09-25

visit:1548

مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت آب منطقه ای خراسان رضویA single-stage Tenderامورتدارکات و خدمات پشتیبانی2016-08-06 1236

Show Details

Submit Date: 2016-07-23

visit:1236

خرید،حمل ،نصب ،راه اندازی و آموزش دستگاه شتابنگار جهت سدهای مخزنی ابیورد(زنگلانلو) ، سررود (قره تیکان) ، طرقTwo single-stage Tenderامورتدارکات و خدمات پشتیبانی1205

Show Details

Submit Date: 2016-07-09

visit:1205

مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکتA single-stage Tenderامورتدارکات و خدمات پشتیبانی2016-07-17 1216

Show Details

Submit Date: 2016-07-04

visit:1216

تمدید فراخوان ارزیابی کیفی فرآیندخریدخدمات مشاوره طرحAssessmentدفتر قراردادها و خدمات طرح ها2016-08-06 1962

Show Details

Submit Date: 2016-06-06

visit:1962

پروژه عملیات احداث ، بهسازی و آسفالت جاده دسترسی به طرح ساختمان سد سررود و شبکه آبیاری _زهکشی شهرستان کلات A single-stage Tenderامور قراردادها و خدمات طرح ها 2016-06-11 1215

Show Details

Submit Date: 2016-05-23

visit:1215

« 1 2 3 4 ... 5 14 » Page: