چهارشنبه, 2 آبان 1397
 
کد سند:    
فراخوان عمومی ارزیابی کیفی - نوبت دوم
مشخصات آگهی
 موضوع: احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهد
تشریح:

محل دریافت اسناد ارزیابی سامانه تداراک الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت: معاونت طرح و توسعه
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: درآمد عمومی
محل اجرای پروژه: خراسان رضوی - شهرستان سرخس
تضمین مورد نیاز: 15/300 میلیون ریال
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: بله
نام روزنامه: خراسان
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 940