چهارشنبه, 2 آبان 1397
 
کد سند:    
تجدید آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و خرید اسناد مناقصه (نوبت اول و دوم)
مشخصات آگهی
 موضوع: مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A و B)
تشریح:

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :

ریال   559/000/000 : (پهنه A)

ریال 540/000/000 : (پهنه B)

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه: سطح استان خراسان
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: خراسان
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 785