چهارشنبه, 2 آبان 1397
 
کد سند:    
سد مخزنی ابیورد (زنگلانلو) شهرستان درگز
مشخصات آگهی
 موضوع: عملیات تکمیلی انتقال آب از بند انحرافی تا مخزن سد ابیورد (زنگلانلو) شهرستان درگز
تشریح:

مناقصه پروژه برگزار و شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی در مناقصه با مبلغ 187.652.484.048 ریال برنده اعلام شد. 

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور آب پوی
میزان برآورد هزینه: 0 ریال
محل تامین اعتبار: درآمد عمومی
محل اجرای پروژه: خراسان رضوی - شهرستان درگز
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: خراسان
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/11/12
تاریخ آغاز: 1395/11/23
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/12/09
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1101