چهارشنبه, 2 آبان 1397
 
کد سند:    
خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار شهرستان نیشابور
مشخصات آگهی
 موضوع: خط انتقال آب شرب شهر فیروزه از سد مخزنی بار شهرستان نیشابور
تشریح:

آگهی ارزیابی کیفی نوبت دوم جهت درج در روزنامه صبح خراسان در تاریخ های 1396/02/25 و 1396/02/27

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت: شرکت مهندسین مشاور آب پوی
میزان برآورد هزینه: 30.597 ریال
محل تامین اعتبار: درآمد عمومی
محل اجرای پروژه: خراسان رضوی - شهرستان نیشابور
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: خراسان
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1087