چهارشنبه, 2 آبان 1397
 
کد سند:    
مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (B)
مشخصات آگهی
 موضوع: مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (B)
تشریح:

آگهی ارزیابی کیفی پروژه جهت درج در روزنامه صبح خراسان در تاریخ های 1396/04/13 و 1396/04/15

واحد منتشر کننده: مدیریت قراردادها
دستگاه نظارت: معاونت حفاظت و بهره برداری
میزان برآورد هزینه: 11.000 ریال
محل تامین اعتبار: درآمد عمومی
محل اجرای پروژه: شهرستانهای درگز, قوچان, فریمان, چناران و مشهد
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: دفتر قراردادها
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: خراسان
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 971