چهارشنبه, 2 آبان 1397
 
کد سند:    
انجام خدمات کنترل ونظارت منابع آب در سطح استان خراسان رضوی
مشخصات آگهی
 موضوع: انجام خدمات کنترل ونظارت منابع آب در سطح استان خراسان رضوی
تشریح:

انجام خدمات کنترل ونظارت منابع آب در سطح استان خراسان رضوی

واحد منتشر کننده: امور تدارکات وخدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت: معاونت حفاظت وبهره برداری
میزان برآورد هزینه: 35,000,000,000 ریال
محل تامین اعتبار: منابع عمومی-اسناد خزانه
محل اجرای پروژه: در سطح استان خراسان رضوی
تضمین مورد نیاز: 1270000000
محل بازگشایی: امور تدارکات وخدمات پشتیبانی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: خراسان
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه:
تاریخ آغاز:
تاریخ پایان:
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1117