چهارشنبه, 2 آبان 1397
 
کد سند:    
مزایده فروش خودرو
مشخصات آگهی
 موضوع: مزایده فروش15 دستگاه خودرو سبک
تشریح:

 

            *( آگهی مزایده شماره 1/95-64 )*

مزایده "فروش 15 دستگاه خودرو  سبک مازاد شرکت"

مبلغ سپرده شرکت در مزایده برای هر خودرو در اسناد مزایده قید شده است.

زمان دریافت اسناد: تا پایان وقت اداری مورخ  10/7/95

زمان و محل تحویل اسناد: تا ساعت 9 صبح مورخ24 /7/95 تحویل دفترحراست گردد.

جهت دریافت اسناد به  آدرس و سایت های ذیل مراجعه نمائید. مشهد، نبش خیام جنوبی35 تلفن 7613002 – 0511

http://www.khrw.ir  

http://www.iets.mporg.ir  

http://www.portal.wrm.ir

 

                      شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

 

 

 

                                                             

 

        

واحد منتشر کننده: امور تدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت: آب منطقه ای خراسان رضوی
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: مشهد - بلوار خیام - نبش خیام جنوبی 35 شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی طبقه اول امور تدارکات
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: خراسان
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/07/04
تاریخ آغاز: 1395/07/04
تاریخ پایان: 1395/07/10
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/07/24
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1813