چهارشنبه, 2 آبان 1397
 
کد سند:    
تجدید مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
تشریح:

باسمه تعالی

 

*آگهی تجدید مناقصه شماره 5/95-64*

  1. 1-  موضوع مناقصه : مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
  2.  2-  نوع مناقصه : یک مرحله ­ای

3-  برآورد اولیه پروژه :  حدود 000/000/000/8 ریال                 

4-  مبلغ تضمین شرکت درمناقصه بصورت واریزوجه نقدی،ضمانتنامه بانکی یااوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید به ارزش اسمی : 000/000/400ریال

6-  مهلت ونحوه دریافت اسنادمناقصه:  تا مورخ2/5/95 از طریق سامانه ستاد به آدرس: www.setadiran.ir   

7-  آدرس دستگاه مناقصه گزار: مشهد- بلوار خیام، خیام جنوبی 35 ، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی تلفاکس : 37617011-051

8- مهلت و نحوه تحویل اسنادمناقصه: تا تاریخ16/5/95 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

تذکر: ضمنا لازم است کلیه متقاضیان با توجه به ابلاغیه الزام بکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" وارد سامانه www.setadiran.ir  شوند و مراحل عضویت خود را انجام دهند.

                                                                                                      شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

واحد منتشر کننده: امورتدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/04/29
تاریخ آغاز: 1395/04/29
تاریخ پایان: 1395/05/02
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/05/16
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1494