چهارشنبه, 2 آبان 1397
 
کد سند:    
خرید،حمل ،نصب ،راه اندازی و آموزش دستگاه شتابنگار جهت سدهای مخزنی ابیورد(زنگلانلو) ، سررود (قره تیکان) ، طرق
مشخصات آگهی
 موضوع: خرید،حمل ،نصب ،راه اندازی و آموزش دستگاه شتابنگار جهت سدهای مخزنی ابیورد(زنگلانلو) ، سررود (قره تیکان) ، طرق
تشریح:

آگهی تجدید ارزیابی کیفی

(مناقصه شماره 10/94-64)

1-  موضوع مناقصه: خرید،حمل ،نصب ،راه اندازی و آموزش دستگاه شتابنگار جهت سدهای مخزنی  ابیورد(زنگلانلو) ، سررود (قره تیکان) ، طرق 

2-  نوع مناقصه : دو مرحله ­ای

3-  برآورد اولیه پروژه :  حدود 6/18 میلیارد ریال

4-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت واریز وجه نقدی،ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت :  930میلیون ریال

5-  مهلت دریافت اسناد ارزیابی : لغایت مورخ 19/2/95

6-  محل دریافت اسناد ارزیابی:

 سایت                       www.setadiran.ir         

 

7- مهلت و نحوه تحویل اسناد ارزیابی: تا تاریخ8/3/95 ، از طریق سامانه ستاد

آدرس دستگاه مناقصه گزار:مشهد- بلوار خیام، خیام جنوبی 35 ، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی  تلفاکس : 37617011-051

تذکر: لازم است کلیه مناقصه گران با توجه به ابلاغیه الزام بکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" وارد سامانه www.setadiran.ir  شوند و مراحل عضویت خود را انجام دهند.

                                                                                                      شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

 

واحد منتشر کننده: امورتدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/02/07
تاریخ آغاز: 1395/02/07
تاریخ پایان: 1395/02/19
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق:
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1468