چهارشنبه, 2 آبان 1397
 
کد سند:    
مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت
مشخصات آگهی
 موضوع: مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت
تشریح:

*( آگهی منا قصه شماره 5/95-64 )*

" مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت "

مبلغ برآورد اولیه : 000/000/000/8 ریال                 

مبلغ سپرده شرکت درمناقصه: 000/000/400 ریال(به صورت ضمانتنامه بانکی ویاواریز وجه نقد و یا اوراق مشارکت بی نام)

زمان دریافت اسناد : تا پایان وقت اداری مورخ 16/4/95

زمان و محل تحویل اسناد: تا ساعت 10 صبح مورخ 27/4/95 تحویل دفترحراست گردد.

جهت دریافت اسناد به آدرس و سایت های ذیل مراجعه نمائید. مشهد، نبش خیام 35 تلفن 7613002 – 0513

http://www.khrw.ir     

http://iets.mporg.ir     

 

                      شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

 

باسمه تعالی

 

*(اصلاحیه آگهی منا قصه شماره 5/95-64)*

1-  موضوع مناقصه: مناقصه سرویس دهی درون شهری و برون شهری شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

2-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت واریز وجه نقدی،ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید به ارزش اسمی : 000/000/400ریال

3-  مهلت ونحوه دریافت اسنادمناقصه:  تا مورخ16/4/95 از طریق سامانه ستاد به آدرس: www.setadiran.ir   

4-  مهلت و نحوه تحویل اسنادمناقصه: تا تاریخ27/4/95 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

تذکر: ضمنا لازم است کلیه متقاضیان با توجه به ابلاغیه الزام بکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت "ستاد" وارد سامانه www.setadiran.ir  شوند و مراحل عضویت خود را انجام دهند. قابل ذکر است دریافت اسناد و شرکت در مناقصه فوق الذکر صرفا از طریق سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.

                                                                                                      شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

                                                                       

واحد منتشر کننده: امورتدارکات و خدمات پشتیبانی
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/04/12
تاریخ آغاز: 1395/04/12
تاریخ پایان: 1395/04/16
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/04/27
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1491