چهارشنبه, 2 آبان 1397
 
کد سند:    
تجدبد پروژه عملیات احداث ، بهسازی و آسفالت جاده دسترسی به طرح ساختمان سد سررود و شبکه آبیاری _زهکشی شهرستان کلات
مشخصات آگهی
 موضوع: پروژه عملیات احداث ، بهسازی و آسفالت جاده دسترسی به طرح ساختمان سد سررود و شبکه آبیاری _زهکشی شهرستان کلات
تشریح:

تجدیدآگهی ارزیابی کیفی   نوبت اول

(مناقصه شماره 14-94)

 

1-  موضوع مناقصه: عملیات احداث ، بهسازی و آسفالت جاده دسترسی به طرح ساختمان سد سررود و شبکه آبیاری – زهکشی شهرستان کلات

2-  نوع مناقصه : یک مرحله ­ای

3- محل اجرای کار : خراسان رضوی- شهرستان کلات

4-  برآورد اولیه پروژه :  حدود 135 میلیارد ریال

5-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت واریز وجه نقدی،ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت : 3900میلیون ریال

6- رشته و حداقل پایه پیمانکار : رشته راه و ترابری – (حداقل پایه 4 ساجات)

7-  مهلت دریافت اسناد ارزیابی :  01/03/1395 تا مورخ 07/03/1395

8-  محل دریافت اسناد ارزیابی:  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

www.setadiran.ir                                           

 

9- مهلت و محل ارسال اسناد ارزیابی: 22/03/1395، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir                      

10- آدرس مناقصه گزار :  مشهد بلوار خیام، خیام جنوبی 35 ، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ، دفتر قراردادها و خدمات طرح ها تلفاکس : 37632310

واحد منتشر کننده: امور قراردادها و خدمات طرح ها
دستگاه نظارت:
میزان برآورد هزینه:
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی:
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه:
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/02/27
تاریخ آغاز: 1395/03/01
تاریخ پایان: 1395/03/07
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/03/22
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1481