چهارشنبه, 2 آبان 1397
 
کد سند:    
تجدید مناقصه حفاری 3500 متر چاه مشاهده ای و اکتشافی انجام آزمایش کاروتاژ و پمپاژ در سطح استان
مشخصات آگهی
 موضوع: حفاری 3500 متر چاه مشاهده ای و اکتشافی انجام آزمایش کاروتاژ و پمپاژ در سطح استان
تشریح:

تجدیدآگهی مناقصه عمومی

1-  موضوع مناقصه: حفاری چاه های اکتشافی و مشاهده ای ، انجام آزمایش های پمپاژ و کاروتاژ در سطح استان

2-  نوع مناقصه : یک مرحله ­ای

3- محل اجرای کار : خراسان رضوی

4-  برآورد اولیه پروژه :  حدود  000/000/200/13ریال

5-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بصورت واریز وجه نقدی،ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت :   000/000/660 ریال

6- رشته و حداقل پایه پیمانکار : رشته کاوش های زیر زمینی – رتبه 5 ساجات

7-  مهلت دریافت اسناد ارزیابی :  19/02/1395 تا مورخ 25/02/1395

8-  محل دریافت اسناد ارزیابی:  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

www.setadiran.ir                                           

 

9- مهلت و محل ارسال اسناد ارزیابی: 4/3/95، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) www.setadiran.ir                      

10- آدرس مناقصه گزار :  مشهد بلوار خیام، خیام جنوبی (35) ، شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ، دفتر قراردادها و خدمات طرح ها

واحد منتشر کننده: دفتر قراردادها و خدمات طرحها
دستگاه نظارت: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
میزان برآورد هزینه: 13,182,503,916 ریال
محل تامین اعتبار:
محل اجرای پروژه:
تضمین مورد نیاز:
محل بازگشایی: شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
احتمال تمدید مهلت: خیر
نام روزنامه: خراسان
هزینه دریافت اوراق: رایگان
اطلاعات زمانبندی آگهی
تاریخ انتشار در روزنامه: 1395/02/18
تاریخ آغاز: 1395/02/20
تاریخ پایان: 1395/02/26
تاریخ جلسه پرسش و پاسخ:
مهلت ارسال اوراق: 1395/03/09
تاریخ اعلام نتایج:
 
دریافت اسناد آگهی  
  تعداد بازدید: 1410