چهارشنبه, 1 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
97-6 بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود و کال سیاسک مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 204

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:204

97-11 رپرگذاری رودخانه های فریزی، تنگلشور، گراخک، خرایه، رود معجن، شرکت نفت، شصت دره، مظفریه و ناصر خسرو مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 160

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:160

97-11 تعمیر و مرمت ایستگاههای هیدرومتری در سطح استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 157

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/06

بازدید:157

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مزایده یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1397/11/10 367

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/19

بازدید:367

آبرسانی به شهرستان قوچان از سد مخزنی تبارک آباد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 414

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:414

احداث مخازن ده هزار مترمکعبی شهرستان نیشابور مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 369

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/01

بازدید:369

تعمیرات و نگهداری تاسیسات آبی در دست بهره برداری استان خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قرادادها 471

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/22

بازدید:471

آزادسازی و ساماندهی رودخانه شاندیز (بازه زشک) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 654

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:654

تعیین حریم و اجرای حد بستر و حریم رودخانه دهبار و مایان مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 609

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:609

بازگشایی و ساماندهی رودخانه کشف رود شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 599

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/13

بازدید:599

مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی مناقصه یك مرحله‌ای امور تدارکات وخدمات پشتیبانی 1397/04/06 566

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/30

بازدید:566

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث، بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی برای تایمن آب شرب شهر مشهد مدیریت قراردادها - شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی 789

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/20

بازدید:789

واگذاری حق استفاده از پساب از طریق سرمایه گذاری و مشارکت مالی در احداث, بهره برداری و انتقال بخشی از طرح جایگزینی پساب با آب کشاورزی ارزیابی مدیریت قراردادها 1397/02/25 891

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:891

شناسایی سرمایه گذار در قالب قرارداد بیع متقابل و پرداخت حق استفاده از پساب (مزایده) مدیریت قراردادها 1397/03/12 852

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:852

شناسایی سرمایه گذار در طرح تامین آب شرب مشهد از محل جایگزینی پساب به روش بیع متقابل مدیریت قراردادها 1397/02/16 825

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/05

بازدید:825

عملیات ساماندهی رودخانه هریرود در محدوده روستای نوروز آباد - فاز 1 مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1283

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/12

بازدید:1283

احداث سد و تاسیسات وابسته شوریجه شهرستان مشهد مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1428

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:1428

مرمت و بازسازی و علاج بخشی تاسیسات آبی در دست بهره برداری در پهنه (A و B) مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1258

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/09/05

بازدید:1258

96-3 فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی شرکتهای مهندسین مشاور ذیصلاح دارای گواهی صلاحیت ارجاع کار ارزیابی مدیریت قراردادها 1549

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/17

بازدید:1549

عملیات تکمیلی انتقال آب از بند انحرافی تا مخزن سد ابیورد (زنگلانلو) شهرستان درگز مناقصه یك مرحله‌ای مدیریت قراردادها 1395/12/09 1576

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/05/30

بازدید:1576

« 1 2 3 4 ... 5 14 » صفحه: