چهارشنبه, 1 خرداد 1398

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
اجرای مخزن1000مترمکعبی سدارداک 1388/10/23 871

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/10/15

بازدید:871

اجرای عملیات ساختمانی سد ذخیره ای ابیورد و تأسیسات 1388/10/08 854

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/09/30

بازدید:854

اجرای سیستم تله متری شبکه آبرسانی نیشابور 1388/09/30 906

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/09/17

بازدید:906

عملیات باقی مانده مخزن شصت هزار مترمکعبی 1388/09/30 881

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/09/17

بازدید:881

کارهای ایستگاه پمپاژ1تا3خط انتقال سددوستی 1388/08/30 880

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/08/24

بازدید:880

ایستگاه پمپاژشماره4خطانتتقال سددوستی 1388/08/30 937

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/08/24

بازدید:937

اجراي خط انتفال آب مهرواستريدرسبزوار 1388/08/26 867

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/08/18

بازدید:867

اجراي سيستم تله متري شبكه آبرساني سبزوار 1388/08/26 841

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/08/18

بازدید:841

آزمايش پمپاژ6حللقه چاه اكتشافي دشت مشهد 1388/08/25 843

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/08/18

بازدید:843

شن ريزي بخشي از حاده طرح انتقال سددوستي 1388/08/17 828

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/08/10

بازدید:828

نصب تجهيزات سدچهچهه 1388/08/09 828

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/08/10

بازدید:828

احداث مخزن تصفيه خانه سوم آب مشهد 1388/07/25 812

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/07/20

بازدید:812

تهيه ونصب هيدرومكانيكال سددرونگر درگز 1388/07/19 840

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/07/11

بازدید:840

تهيه حمل نصب وراه اندازي هيدرومكانيكال شيرتپه 1388/07/19 832

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/07/11

بازدید:832

طراحي تهيه حمل نصب هيدرومكانيكال سدارداك 1388/07/19 814

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/07/11

بازدید:814

اجراي راه جايگزيني امامقلي-درگزدر محدوده سددرونگر 1388/07/12 769

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/07/01

بازدید:769

اتمام كارهاي باقيمانده آبرساني نيشابور 1388/05/31 800

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/05/26

بازدید:800

فنس كشي محوطه سازي 8 حلقه چاه آبرساني سبزوار 1388/05/31 773

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/05/26

بازدید:773

تكميل و تجهيز ايستگاه هيدرومتري چهچهه 1388/06/01 796

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/05/26

بازدید:796

« 1 ... 10 11 12 13 14 » صفحه: