چهارشنبه, 1 اسفند 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
عملیات باقی مانده مخزن شصت هزار مترمکعبی 1388/09/30 860

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/09/17

بازدید:860

کارهای ایستگاه پمپاژ1تا3خط انتقال سددوستی 1388/08/30 859

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/08/24

بازدید:859

ایستگاه پمپاژشماره4خطانتتقال سددوستی 1388/08/30 905

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/08/24

بازدید:905

اجراي خط انتفال آب مهرواستريدرسبزوار 1388/08/26 848

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/08/18

بازدید:848

اجراي سيستم تله متري شبكه آبرساني سبزوار 1388/08/26 828

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/08/18

بازدید:828

آزمايش پمپاژ6حللقه چاه اكتشافي دشت مشهد 1388/08/25 827

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/08/18

بازدید:827

شن ريزي بخشي از حاده طرح انتقال سددوستي 1388/08/17 811

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/08/10

بازدید:811

نصب تجهيزات سدچهچهه 1388/08/09 816

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/08/10

بازدید:816

احداث مخزن تصفيه خانه سوم آب مشهد 1388/07/25 794

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/07/20

بازدید:794

تهيه ونصب هيدرومكانيكال سددرونگر درگز 1388/07/19 823

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/07/11

بازدید:823

تهيه حمل نصب وراه اندازي هيدرومكانيكال شيرتپه 1388/07/19 815

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/07/11

بازدید:815

طراحي تهيه حمل نصب هيدرومكانيكال سدارداك 1388/07/19 801

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/07/11

بازدید:801

اجراي راه جايگزيني امامقلي-درگزدر محدوده سددرونگر 1388/07/12 756

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/07/01

بازدید:756

اتمام كارهاي باقيمانده آبرساني نيشابور 1388/05/31 780

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/05/26

بازدید:780

فنس كشي محوطه سازي 8 حلقه چاه آبرساني سبزوار 1388/05/31 760

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/05/26

بازدید:760

تكميل و تجهيز ايستگاه هيدرومتري چهچهه 1388/06/01 781

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1388/05/26

بازدید:781

« 1 ... 10 11 12 13 14 » صفحه: